04.10.2017

Samferdselsdepartementet (SD) sendte den 12. juli 2017 på høring et forslag om endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften. Høringsnotatet består av to deler, som begge foreslår endringer i reguleringen av drosjenæringen.

Regelrådets vurdering er at utredningen har svakheter jf. kravene i utredningsinstruksen punkt 2.1 og 2.2.

Den største svakheten i utredningen er en manglende drøftelse av alternative tiltak og at utredningen i del I og del II ikke sees i sammenheng med øvrig regulering av bransjen. Departementet burde belyst om det er alternative tiltak som også, eventuelt på en bedre måte, kunne ført til at formålene ble oppnådd, og dermed løst de identifiserte problemene. Dette gjelder særlig høringsnotatet del I. I høringsnotatet del II svekker en uklar definisjon av formålet muligheten for å vurdere alternative tiltak og tiltakenes egnethet for å oppnå formålet.

For å bedre beslutningsgrunnlaget burde departementet innhentet bedre informasjon om kostnadene for næringslivet. Det burde også vært drøftet om det er behov for supplerende tiltak, gitt forbrukernes adferd og det faktum at det i mange områder er et begrenset antall tilbydere av drosjetjenester. Videre burde det vært belyst hvordan de foreslåtte tiltakene fungerer sammen med øvrig regulering av bransjen og endringene drosjenæringen står overfor. Når virkningene av de foreslåtte tiltakene ikke vurderes som en del av denne helheten og alternativer ikke drøftes, svekker det beslutningsgrunnlaget.