13.10.2017

Revisor- og regnskapsførerlovutvalget har levert delutredning 1, NOU 2017:15 Revisorloven – Forslag til ny lov om revisjon og revisorer. Formålet med utredningen har vært å foreta en bred og helhetlig gjennomgang av det norske revisjons- og revisorregelverket og utrede og komme med forslag til ny lov om revisjon og revisorer, samt forslag til regelverksendringer i andre berørte lover og/eller forskrifter der dette er nødvendig. Utredningen skal også omfatte forslag til regler som gjennomfører forventede EØS-regler som svarer til Europaparlamentets- og Rådsdirektiv 2014/56/EU (heretter endringsdirektivet) og Europaparlaments – og Rådsforordning 537/2014 (heretter revisjonsforordningen).

Regelrådets vurdering av forslaget er at konsekvensene for næringslivet er tilstrekkelig utredet, jf. kravene i utredningsinstruksen punkt 2-1 og 2-2.

Regelrådet vil gi ros for en ryddig og forståelig fremstilling av forslaget, og at fordeler og ulemper ved forslaget og alternative tiltak er beskrevet på en god måte. Regelrådet viser imidlertid til at enda flere av forslagene kunne vært forsøkt tallfestet og at utvalget i større grad kunne gjennomført konsekvensvurderinger også av forslagene som følger av endringsdirektivet og revisjonsforordningen og som ikke har nasjonalt handlingsrom.

Regelrådet er positive til at det gis et prinsippbasert rammeverk for utførelse av revisjonen som gir nødvendig fleksibilitet til utvikling av revisjonen innenfor regelverket, herunder rom til å ta i bruk aktuelle digitale løsninger som måte komme.

Hensynet til små og mellomstore virksomheter og hensynet til norske virksomheters konkurransesituasjon er også godt ivaretatt i utredningen.