27.10.2017

Luftfartstilsynet foreslår å utvide kravet til rapportering av luftfartshindre til Nasjonalt Register over Luftfartshindre (NRL) gjennom forskriftsrevisjon. Tilsynet mener at forslaget vil gi en bedre oversikt og mer nøyaktig rapportering av hinderdata. Luftfartstilsynet anfører at dette også vil legge til rette for økt bruk av elektroniske kart.

Regelrådets vurdering er at konsekvensutredningen ikke tilfredsstiller kravene i utredningsinstruksens punkt 2-1 og punkt 2-2.

Regelrådet mener at alternative tiltak og alternative utforminger av forskriften burde vært drøftet nærmere i utredningen. Byrdene for næringslivet er ikke forsøkt tallfestet. Det mangler oversikt over berørte næringer og andre aktører som berøres. Forutsetningene for vellykket gjennomføring er svakt belyst.

Regelrådet anbefaler at tiltaket utredes nærmere før saken legges til beslutning.