Green

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

02.11.2017

Høringsnotatet omhandler forslag om å innføre krav om standardformat for det europeiske egenerklæringsskjemaet for bruk ved offentlige anskaffelser (European Sinngle Procurement Document).

Regelrådets vurdering er at konsekvensutredningen tilfredsstiller kravene i utredningsinstruksens punkt 2.2. jf. punkt 2.1.

Regelrådet finner at forslaget til innføring av standardformat for ESPD er tilstrekkelig utredet. Forslaget gir en oversiktlig beskrivelse av både sannsynlig nytte og kostnader for de ulike berørte aktørene.

Regelrådet vil rose at departementet foreslår støttetiltak for å forenkle tilpasning til standard for systemleverandørene. Beslutningsgrunnlaget styrkes av at departementet har fulgt strukturen i utredningsinstruksen. Beslutningsgrunnlaget ville vært ytterligere styrket av en nærmere angivelse av hvilke kostnader systemleverandørene må påregne ved tiltaket, samt en kort redegjørelse om andre alternative tiltak.