Red

Avsender: Justis- og beredskapsdepartementet

08.11.2017

Forslag til ny finansavtalelov innebærer gjennomføring av de privatrettslige delene av EØS-direktivene 2014/17/EU om boliglån, 2014/92/EU om betalingskontoer og (EU) 2015/2366 om betalingstjenester (PSD II) i norsk rett. Forslaget må ses i sammenheng med Finansdepartementets forslag til gjennomføring av PSD II, som Regelrådet tidligere har vurdert.1 Dette forslaget regulerer forutsetningene for gjennomføring av blant annet PSD II, og har til dels noe mer overordnede bestemmelser enn tidligere forslag fra Finansdepartementet.

Regelrådet har vurdert at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet, jf. kravene i utredningsinstruksen punkt 2-1 og 2-2.

Regelrådet vil særlig fremheve den manglende beskrivelsen av berørte aktører og næringer, og deres struktur. Videre vil Regelrådet påpeke at den manglende beskrivelsen av konsekvensene ved et utvidet materielt virkeområde er alvorlig.
Regelrådet har forståelse for at uttømmende beregninger av konsekvensene av dette forslaget er uhensiktsmessig, men konsekvensene burde vært beskrevet og det kunne vært gitt eksempler på kostnadene for de ulike aktørene.

Regelrådet mener videre at forutsetningene for en vellykket gjennomføring burde vært nærmere vurdert. En vellykket gjennomføring kan i seg selv minske byrdene i regelverket for næringslivet.