Yellow

Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet

15.11.2017

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i tobakksskadeloven. Forslaget omhandler nødvendige endringer for at Norge skal kunne ratifisere protokollen mot ulovlig handel med tobakksvarer (heretter protokollen). De viktigste elementene i protokollen er krav til at produksjon, eksport og import av tobakksvarer enten underlegges et forbud eller en bevillingsordning, samt krav til et sporingssystem for tobakksvarer. Videre stilles det krav til kundekontroll og særskilte krav til bokføring av transaksjoner. Høringsforslaget tar også sikte på å implementere direktiv 2014/40/EU om tobakksprodukter (heretter tobakksdirektivet) artikkel 15 om sporingssystem og artikkel 16 om sikkerhetsmerking. Tobakksdirektivet artikkel 15 og 16 gir EU-kommisjonen myndighet til å fastsette gjennomføringsrettsakter.

Regelrådets vurdering er at utredningen har svakheter jf. kravene i utredningsinstruksen punkt 2.1 og 2.2.

Regelrådet er innforstått med at forslagene i høringsnotatet er implementering av regler Norge er pålagt å innføre som følge av ratifisering av protokollen om ulovlig handel med tobakksvarer og kravene i direktiv 2014/40/EU om tobakksprodukter. Departementet burde imidlertid beskrevet nærmere de tilfeller der det er nasjonalt handlingsrom og hvordan dette er benyttet.

For å bedre beslutningsgrunnlaget burde departementet, der protokollen og direktivet åpner for det, vurdert alternative måter å implementere reglene på. De administrative byrdene for næringslivet for å imøtekomme det offentliges saksbehandling og tilsynsordning, burde spesielt diskuteres.

Videre mangler det en beskrivelse av forutsetninger for en vellykket gjennomføring.