Green

Avsender: Direktoratet for byggkvalitet

16.11.2017

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har sendt ut forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17). Endringsforslaget gjelder § 14-5 fjerde ledd og § 14-3 og omfatter boligbygninger og fritidsboliger med laftede yttervegger. Det foreslås ikke andre endringer i kapittel 14. Forslaget åpner for større fleksibilitet med mulighet for individuell tilpasning for laftede bygninger når det gjelder energikrav, slik at det blir mulig å videreføre den tradisjonelle byggeskikken og estetiske uttrykket. Fritidsbolig med laftede yttervegger over 70 m2 til og med 150 m2 er gitt en særlig overgangsordning som gir adgang til å benytte gammelt regelverk (før januar 2016) for søknader som kommer før 1. januar 2018. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har gitt oppdraget til DiBK.

Regelrådets vurdering er at konsekvensutredningen har noen svakheter men at utredningen i hovedsak tilfredsstiller kravene i utredningsinstruksen, punkt 2-1 og 2-2. For å bedre beslutningsgrunnlaget kunne direktoratet etter Regelrådets mening ha:

  • Beskrevet bransjen som berøres nærmere
  • Tallfestet økonomiske forhold for berørt næringsliv