17.11.2017

På vegne av Landbruks- og matdepartementet har Mattilsynet i samråd med Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet sendt på høring forslag til endringer i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav (gjødselvareforskriften). Dette er første delleveranse fra et mer omfattende arbeid knyttet til revisjon av gjødselvareforskriften. Første delleveranse som nå er sendt på høring omhandler omsetning og bruk av visse avløpsslambaserte produkter.

Regelrådets vurdering er at utredningen har svakheter jf. kravene i utredningsinstruksen punkt 2.1 og 2.2.
Regelrådet vil rose Mattilsynet for å fremme forslag om tilpasninger av regelverket for å tilrettelegge for innovasjon og et nytt marked, samt for tidlig involvering av berørt næring.

Mattilsynet har generelt en god diskusjon av flere av sine valg av utforminger av forskriftskrav. Regelrådet mener imidlertid at beslutningsgrunnlaget ville blitt styrket av en fyldigere beskrivelse av dagens marked og forventet utvikling med og uten nye tiltak, en mer strukturert oppstilling av alternativene som er vurdert, opplysninger om mulige konkurransevridninger og en grundigere beskrivelse og kvantifisering av konsekvensene av tiltaket for de ulike type aktører.