Yellow

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

06.12.2017

Dette forslaget regulerer hvordan kapasitetsjusteringer i tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret skal foretas i årene 2017/2018. Tillatelser til slikt oppdrett er antallsbegrenset og tildeles i tildelingsrunder mot vederlag. Tillatelsene er begrenset til et visst antall MTB (Maksimalt tillatt biomasse). Nytt system for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett trådte i kraft 15.oktober 2017. Det nye systemet innebærer at hver tillatelse blir hjemmehørende i et av 13produksjonsområder.

Dette forslaget regulerer kapasitetsjusteringer i grønne produksjonsområder. I gule produksjonsområder fryses kapasiteten og i de røde er det på sikt ment at kapasiteten skal nedjusteres, men det vil først trå i kraft fra ca. 2019, etter at systemet er prøvd over tid.

Regelrådets vurdering av forslaget er at den har noen svakheter i relasjon til utredningsinstruksens krav i punkt 2.1. Den største svakheten er manglende beskrivelse av alternative utforminger av kapasitetsjustering. Regelrådet stiller spørsmål ved vederlagsberegningen og hvorfor ikke dette er gjenstand for høring. Det er åpenbart at vederlagsfastsettelsen vil ha betydning for hvilke aktører som kan søke om kapasitetsjusteringer og dermed konkurranseforholdene i næringen samt hvor stor inntektsøkningen blir for de aktuelle aktørene.

Regelrådet vil videre bemerke at departementet så langt det er mulig, bør unngå å sende forslag med stor betydning for berørt næringsliv med så kort høringsfrist.