Red

Avsender: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

18.12.2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til forskriftsbestemmelser om en frivillig sentral godkjenningsordning for planforetak som utarbeider private planforslag.

Forslaget inneholder bestemmelser om hvilke kvalifikasjoner planforetak må ha for å få sentral godkjenning; både krav til utdanningsnivå, utdanningsretning og praksis. Videre gis det bestemmelser om seriøsitetskrav, krav til kvalitetssikringsrutiner, samt bestemmelser om saksbehandlingen knyttet til godkjenningsordningen.

Regelrådets vurdering av forslaget er at konsekvensutredningen ikke tilfredsstiller kravene i utredningsinstruksens punkt 2-1 og punkt 2-2.

Det foreslåtte tiltaket påfører næringslivet byrder, uten at det er tilstrekkelig dokumentert hvordan måloppnåelsen knyttet til effektive planprosesser skal skje. Det bør være godt dokumentert at forslaget har effekt, for at det ikke skal representere en unødvendig byrde for seriøse virksomheter.

Høringsnotatet burde inneholdt en beskrivelse og tallfesting av hvor mange aktører som blir berørt av forslaget, samt en vurdering av konkurransevridningene mellom de aktørene som velger å registrere seg, og de som velger å ikke gjøre det.