22.12.2017

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i innskuddspensjonsloven som åpner for at arbeidstaker kan samle sin pensjonskapital på én pensjonskonto (egen pensjonskonto). Det foreslås at pensjonskontoen enten kan inngå i arbeidsgivers pensjonsordning eller opprettes hos enpensjonsleverandør som arbeidstakeren velger selv. Arbeidstakeren skal ha rett til å overføre tidligere pensjonskapital og individuell sparing til denne kontoen, men må selv betale kostnadene ved å forvalte tidligere oppspart kapital. Arbeidsgiver skal som i dag betale for kostnadene som gjelder arbeidstakers opptjening i nåværende arbeidsforhold.

Finansdepartementet foreslår videre å oppheve dagens regel om at arbeidstaker må være ansatt i minst 12 måneder for å ha krav på å få med seg opptjent pensjonskapital. Det foreslås at arbeidstaker skal ha krav på å få med seg opptjent pensjonskapital uavhengig av lengden på arbeidsforholdet. Formålet med forslagene er å modernisere pensjonsordningene i privat sektor, og å oppnå mest mulig pensjon for hver sparte krone for arbeidstaker.

Regelrådets vurdering av forslaget er at utredningen har svakheter jf. kravene i utredningsinstruksen punkt 2.1 og 2.2. Regelrådet mener det er positivt at det har vært nedsatt en arbeidsgruppe og at det har vært gjennomført tidlig involvering med en referansegruppe forut for arbeidet med høringsnotatet. Høringsnotatet mangler imidlertid en tilfredsstillende vurdering av relevante tiltak, positive og negative virkninger av tiltakene og hvem som blir berørt med referanse til arbeidsgruppens arbeid. Dermed blir det også vanskelig å vurdere hvilket tiltak som bør anbefales og hvorfor.

Regelrådet viser til at relevante tiltak og virkninger tilsynelatende er utredet i arbeidsgruppens rapport, men dette kan ikke slås fast med sikkerhet da arbeidsgruppens rapport ikke er vedlagt høringen eller er tilstrekkelig gjengitt eller vist til i høringsnotatet. For å bedre beslutningsgrunnlaget kunne departementet i større grad vist til eller gjengitt vurderingene i arbeidsgruppens rapport.