30.01.2018

Arbeids- og sosialdepartementet har bedt Finansdepartementet om å vurdere å endre bokføringsforskriften §8-5-6 sjette ledd, slik at henvisningen til arbeidsmiljøloven tas ut. På bakgrunn av dette har Finansdepartementet foreslått at bokføringsforskriften § 8-5-6 sjette ledd oppheves og at arbeidsplan etter arbeidsmiljøloven §10-3 ikke kan benyttes som et alternativ til personalliste.

Regelrådets vurdering er at konsekvensutredningen ikke tilfredsstiller kravene i utredningsinstruksens punkt 2-1 og 2-2.

Beslutningsgrunnlaget er svekket av en manglende beskrivelse av problemets omfang, manglende utredning av alternativer og manglende beskrivelse av tiltakets eventuelle virkninger. Ved fjerning av regelverk som i utgangspunktet skal være forenklende, må det være godt dokumentert at ikke bedre forståelse og etterlevelse av gjeldende regelverk kan oppnås på annen måte. Regelrådet vurderer derfor at det anbefalte tiltaket ikke er tilstrekkelig utredet og begrunnet.

Regelrådet mener at departementet bør styrke sitt beslutningsgrunnlag før en endelig avgjørelse tas i saken.