Tre spørsmål til Dag Aarnes

20. februar 2018

Dag Aarnes er ny leder for sekretariatet. Dette innebærer at han har ansvaret for den daglige ledelsen og videreutviklingen av Regelrådets virksomhet. Her har vi stilt tre spørsmål til Dag, slik at du kan bli bedre kjent med ham.

Fortell oss litt om deg selv, hva er din bakgrunn?

Jeg er samfunnsøkonom av utdanning og har jobbet både i offentlig og privat virksomhet før jeg kom til Regelrådet. Opprinnelig er jeg fra Risør men jeg har bodd i Oslo-området siden studietiden. Nå bor jeg i Bærum. Etter eksamen begynte jeg i Finansdepartementet i Økonomiavdelingen og fikk anledning til å følge mange av de viktige reformene i norsk økonomi og politikk som ble gjennomført på 80- og tidlig 90-tallet. På det tidspunktet ble Norge på en måte en moderne markedsøkonomi og oljenasjon i noen hektiske år. På midten av 90-tallet gikk jeg over til konsulentbransjen og ble etter hvert mye engasjert i rådgivning om økonomi og politikk i utviklingsland, særlig i Afrika. Så landet jeg en dag på Gardermoen og tenkte at nå er det på tide å komme tilbake til norsk virkelighet. Da begynte jeg i NHO og jobbet der som leder for avdeling for samfunnsøkonomi og skatt.

Hvordan ser du Regelrådets rolle i dagens regelverksutvikling?

Norsk økonomi står overfor en stor omstilling fra en økonomi basert på olje, gass og tung prosessindustri til en mer diversifisert økonomi med næringer som tåler høyt kostnadsnivå og gjør seg nytte av våre relative fortrinn. Våre politiske foresatte og ikke minst statsministeren snakker mye om hvor omfattende denne utfordringen er og hvilke krav den stiller til politikkutforming, investeringsklima og næringsvennlig utforming av lover og regler. Regelrådet har en viktig rolle med å påse at nye reguleringer ikke gir unødige kostnader for næringslivet og at det spesielt tas hensyn til at de små og mellomstore bedriftene veldig fort kan bli for tungt belastet med administrative kostnader. Slike kostnader svekker konkurranseevnen og stjeler fokus og energi fra dem som skal få bedriftene til å vokse og skape verdier.

Hva kommer til å være ditt hovedfokus fremover?

Regelrådet er jo godt i gang med arbeidet og det er en god del å sette seg inn i både på enkeltsaker og metodikk. Signalene vi får fra oppdragsgiverne er at vi har gjort mye bra og at vi skal ta vare på det gode arbeidet som er gjort, særlig på det som gjelder å levere gode uttalelser: Når det gjelder videreutvikling er det vel riktig å si at vi må jobbe langs tre hovedlinjer: Vi må systematisere vår overvåking av feltet slik at vi fanger opp de viktige sakene, vi må utvikle et solid faglig grunnlag for å gi gode anslag på kostnader for bedriftene og vi må systematisere det som er ervervet av kunnskap i form av god veiledning til ulike regelverksprodusenter. Så, sist men ikke minst, må vi opprettholde høy aktivitet på Regelrådets internasjonale arbeid slik at vi følger nøye med på hva andre land gjør på feltet.