Green

Avsender: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

23.02.2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til regler om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet.

Regelrådet har vurdert at konsekvensene for næringslivet er tilstrekkelig utredet, jf. kravene i utredningsinstruksen punkt 2-1 og 2-2. Regelrådet vil gi ros for en ryddig og forståelig fremstilling av forslaget. Fordeler og ulemper ved forslaget og alternative tiltak er beskrevet på en god måte. Regelrådet viser imidlertid til at enkelte av forslagene med fordel kunne vært forsøkt tallfestet. Regelrådet vil i den forbindelse særlig peke på at departementet burde utredet hvor mange virksomheter som vil omfattes av plikten til å etablere personvernrådgiver og kostnadene for næringslivet knyttet til dette. Videre burde departementet utredet kostnadene knyttet til tilrettelegging ved økt informasjonsplikt og behovet for forhåndsdrøfting med Datatilsynet.

Regelrådet er positive til at det ved utarbeidelsen av forslaget til lov er tatt pedagogiske hensyn med sikte på å foreslå et brukervennlig regelverk.