Yellow

Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat

13.03.2018

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt forslag til endringer i forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften) på høring. NVE skriver at bakgrunnen for forslaget er at den digitale utviklingen både i energisektoren og samfunnet for øvrig medfører en endring i energisystemets risiko- og sårbarhetsbildet. NVE er opptatt av at regelverket skal være så tydelig, forutsigbart og målrettet som mulig.

I sin vurdering av behovet for endringer har NVE også sett hen til hvordan gjeldende forskrift fungerer i praksis, nye grunnprinsipper for IKT-sikkerhet fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og forslag til ny lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven).

Regelrådets vurdering av konsekvensutredningen er at den har svakheter jf. utredningsinstruksens punkt 2-1 og 2-2.

Utredningen belyser ikke på en tilfredsstillende måte de konkrete virkningene for berørt næringsliv. Begrunnelsen for de anbefalte forslagene ville etter Regelrådets vurdering blitt styrket dersom alternative tiltak og forskriftsutforminger hadde blitt systematisk oppsummert i høringsnotatet og konsekvensene av disse sammenliknet.

NVEs utredning fremstår som grundig og solid når det gjelder beredskapsfaglige og juridiske vurderinger. Det er også positivt at NVE har foreslått forenklinger i
sikkerhetskravene for anlegg med liten betydning for forsyningssikkerheten. Imidlertid har utredningen av næringsøkonomiske konsekvenser vesentlige mangler.