23.03.2018

NOU 2017: 17 gjør rede for konsekvensene av å helt eller delvis tillate butikkene å holde åpent på søndager. Utvalget har vært bredt sammensatt, og har skissert fire ulike modeller for regulering av søndagshandel fra faste utsalgssteder.

Regelrådets vurdering av utredningen er at konsekvensene for næringslivet er tilstrekkelig utredet, jf. kravene i utredningsinstruksen punkt 2-1 og 2-2.

Regelrådet vil gi ros for en grundig og strukturert utredning av komplekse problemstillinger og hensyn. Utvalget har ryddig definert hvilke utfordringer forslagene til endringer skal forsøke å løse og definert ulike modeller som kan bidra til dette. Fordeler og ulemper knyttet hver alternative modell er belyst gjennom grundige diskusjoner og ryddig kildebruk.

Selv om utredningen i hovedsak er kvalitativ, har utvalget en strukturert gjennomgang av hvilke virkninger de vurderer som henholdsvis små og store. Regelrådet mener at utredningen gir et godt beslutningsgrunnlag om virkninger for næringslivet og de ulike hensyn som må avveies.