Green

Avsender: Skatteetaten/-direktoratet

27.03.2018

Skatteetatens forslag innebærer at arbeidsgiver skal opplyse om det faktisk mottatte kronebeløp i tips for hver ansatt i a-meldingen. Arbeidsgiver skal også foreta forskuddstrekk av dette beløpet, som skal inngå i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift. Kronebeløpet som hver ansatt har mottatt skal rapporteres, etter eventuell fordeling av tips («tipsdeling») og andre fratrekk gjort av arbeidsgiveren.

Regelrådet vurderer at forslaget er tilstrekkelig utredet, jf. kravene i utredningsinstruksen 2-1 og 2-2. Regelrådet vil likevel fremheve følgende forbedring:

  • Forutsetningene for en vellykket gjennomføring burde vært utredet. Det burde diskuteres hvorvidt det er behov for særskilte informasjonstiltak eller veiledning for at forslaget skal bli vellykket innført. Slike tiltak burde følge beste praksis på området.