Yellow

Avsender: Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet

25.04.2018

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i forsikringsavtaleloven og Finansdepartementet har sendt på høring forslag til regler tilsvarende EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv.

Begge forslagene gjelder gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 om forsikringsdistribusjon. De to høringsnotatene viser til hverandre og er sendt på høring i samme tidsperiode.

Hovedformålet med endringene i forsikringsavtaleloven er å gjennomføre de privatrettslige sidene av forsikringsdistribusjonsdirektivet. Hovedformålet med forslaget til regler tilsvarende EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv er i det vesentligste å gjennomføre de offentligrettslige sidene av forsikringsdistribusjonsdirektivet.

Regelrådet har vurdert at utredningene har svakheter, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1.

Regelrådet mener at det er svakheter i utredningen av alternative tiltak og virkningene av disse. Regelrådet har forståelse for at direktivet setter begrensninger for adgangen til å utrede alternative tiltak, men vil bemerke at departementene burde utredet alternative tiltak på de områdene departementene benytter nasjonalt handlingsrom, går lenger enn det direktivet krever eller foreslår regler som ikke følger av direktivet.

Regelrådet stiller spørsmål ved hvorfor departementene ikke har laget et felles høringsnotat. Slik høringsnotatene nå fremstår er det krevende for høringsinstansene å få fullstendig oversikt over forslagene og konsekvensene. Departementene legger mye ansvar på høringsinstansene som må lese og sammenligne to høringsnotater som tilsynelatende til dels overlapper hverandre.

Regelrådet vil også bemerke at det første kvartal 2018 ikke er mindre enn fem forslag på høring som berører forsikringsbransjen. Konsekvensene for næringslivet blir mindre oversiktlige når flere reguleringer sendes på høring hver for seg, men på samme tidspunkt. Dette kan i seg selv innebære både ekstra kostnader og tidsbruk for næringen. Det er viktig at alle forslagene til endringer ses i sammenheng slik at man kan danne seg et helhetsinntrykk av om reglene totalt sett er mulig å leve med.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.