26.04.2018

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om opplysningsplikt for tredjeparter etter skatteforvaltningsloven. Forslaget pålegger at de som gjennom en digital formidlingstjeneste har formidlet tjenester eller utleie av kapitalobjekter og tjenester i tilknytning til utleie, skal gi opplysninger til skattemyndighetene om hva som er formidlet og betalingen for dette til utleier eller tjenesteyter.

Regelrådet har vurdert at forslaget er tilstrekkelig utredet.

Regelrådet vil likevel råde departementet til å gi en tydeligere beskrivelse av alternative tiltak, både i henhold til informasjonen som er omfattet av opplysningsplikten, og de informasjons- og veiledningstiltakene som har vært vurdert. Departementet burde også gjøre tilgjengelig relevante nytte-kostnadsanalyser, slik at høringsinstansene har godt grunnlag for egne høringssvar.