26.04.2018

Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet laget høringsnotat med forslag til forskriftsregler for tilpasning av nasjonale regnskapsregler til IFRS (International Financial Reporting Standards) for unoterte banker, kredittforetak og finansieringsforetak. Høringsnotatet ble laget i 2016. Departementet har sendt notatet på høring og ber i høringsbrevet særskilt om synspunkter på «hensiktsmessigheten av den foreslåtte reguleringsformen, og om det er behov for ytterligere lempninger fra IFRS dersom standardene gjøres gjeldende direkte.»

Regelrådet vurdering er at utredningen har svakheter, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1.

Regelrådet vil gi ros for en ryddig og tilgjengelig fremstilling. Det er også positivt at utreder erkjenner at mindre virksomheter har begrensede ressurser, noe som kan tilsi forenklinger for disse.

Samtidig mener Regelrådet at utredningen har svakheter. Dette gjelder særlig utredningen av positive og negative virkninger av tiltakene og hvem som blir påvirket. Berørte virksomheter beskrives ikke systematisk, effekten på konkurranseforholdene fremkommer ikke og virkningene for berørt næringsliv kunne vært grundigere belyst og forklart. Regelrådet savner også en gjennomgang av hvordan andre land har regulert regnskapsføringen av unoterte banker. Regelrådet mener også det burde vært opplyst hvordan saken sees i sammenheng med arbeidet med ny regnskapslov.