Brev til KMD om nye oppgaver til fylkeskommunene

14. mai 2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt ut på høring : «Regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene». Regelrådet har sendt høringssvar til KMD med oppfordring om at konsekvensene for næringslivet utredes i tråd med utredningsinstruksen i det videre arbeidet med reformen.

Rapporten er utarbeidet av et ekspertutvalg nedsatt av KMD. Ekspertutvalget foreslår blant annet å legge ned Siva og Distriktssenteret, og endre eierstrukturen i Innovasjon Norge.

Regelrådet mener at rapporten omhandler organiseringen av viktige statlige virkemidler overfor næringslivet, herunder finansiering og garantier. Fordi saken er så viktig, ønsker Regelrådet å understreke at i det videre arbeidet må virkningene for berørt næringsliv utredes i tråd med utredningsinstruksen.

Organiseringen av det offentlige virkemiddelapparatet knyttet til næringsutvikling og andre tiltak kan ikke bare utredes med henblikk på effektivitet i det offentlige som sådan, men må ha et tydelig fokus på virkningen for det næringslivet som blir berørt.

Regelrådet vil også oppfordre til at nytten og kostnader for næringslivet blir en del av diskusjoner og avveininger i reformen fremover.

Du kan lese hele Regelrådets brev her.

Du kan se departementets høringsbrev og andre høringssvar her.