15.05.2018

Miljødirektoratet har utarbeidet forslag til et nytt kapittel i avfallsforskriften om betong- og teglavfall. Hensikten med forskriftsforslaget er dels å fremme miljømessig forsvarlig gjenvinning av lite forurenset betong- og teglavfall og dels å bidra til at PCB fjernes fra kretsløpet.

Regelrådets vurdering av utredningen er at konsekvensutredningen har svakheter jf. utredningsinstruksens punkt 2-1 og 2-2.

Miljødirektoratet har gjort en grundig utredning av nytte og kostnader ved alternative nivåer på grenseverdier og andre krav ved bruk av betong og tegl fra riveprosjekter. Det er imidlertid en svakhet ved utredningen at det ikke belyses alternative utforminger av krav for å sikre at malingslag, murpuss mv. med høye konsentrasjoner av PCB håndteres på en forsvarlig måte. Videre savner Regelrådet en vurdering av om supplerende tiltak kunne redusert kostnader for næringen og/eller bedret måloppnåelsen.