Green

Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat

25.05.2018

NVE foreslår endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Hoveddelen av forslaget omfatter revisjon av gjeldende regelverk om anleggsbidrag. Forslaget innebærer blant annet at nettselskapene skal fastsette og kreve inn et anleggsbidrag når en kunde ber om ny tilknytning, økt kapasitet eller bedre kvalitet som utløser investeringer også i regional- og transmisjonsnettet.

Regelrådet peker på at utredningen kunne vært forbedret på noen områder. Vurderingen av eventuelt behov for unntak eller begrensninger i reglene for anleggsbidrag i regional- og transmisjonsnettet kunne vært styrket. Videre kunne med fordel nyttesiden av forslagene og økning i administrative kostnader for nettselskap blitt belyst med kvantifiserte eksempler. Konkurransevilkår for ulike utredningsmiljøer innen nettutredninger og utarbeidelse av konsesjonssøknader kunne også blitt drøftet.

Regelrådet mener likevel at forslaget er tilstrekkelig utredet og at høringsnotatet gir et godt beslutningsgrunnlag i saken. NVE presenterer på en ryddig måte hvilke forslag som innebærer henholdsvis nye krav, endring av gjeldende krav eller kodifisering av gjeldende praksis. Særlig vil Regelrådet gi ros til NVE for at de på viktige områder har utredet alternativer, herunder knyttet til beregning og reduksjonsfaktor for anleggsbidrag. Regelrådet oppfatter at NVE på en god måte belyser og kommunisere sentrale virkningene av forslaget, herunder gjennom regneeksempler. Videre har høringsnotatet god struktur og gir en oversiktlig oppsummering av virkninger for de ulike berørte grupper.