Red

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

25.05.2018

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring to alternative forslag for utnytting av seikvoter for kystfartøy som har to deltakerretter som omfatter fisket etter sei nord for 62 grad nord, henholdsvis med seinot og andre konvensjonelle redskaper.

Regelrådet vurdering er at forslagene ikke er tilstrekkelig utredet. Regelrådet mener at departementet burde utrede konsekvensene for berørt næringsliv mer grundig. Konkrete punkter som burde utredes er følgende:

  • Om endring av gjeldende praksis vil føre til endret konkurransesituasjon mellom fartøygrupper,
  • Hva konsekvensene av en fortsettelse av dagens praksis med to kvoter vil innebære for aktører som i dag opererer med én kvote, og
  • Om gjeldende praksis har hatt negative konsekvenser for fartøy med bare én kvote.