30.05.2018

Regelrådet vurderer at forslaget har svakheter, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1.

Regelrådet er opptatt av like konkurransevilkår for næringslivet. Regler som bidrar til å avdekke arbeidskriminalitet og økonomisk kriminalitet er i så måte positivt for næringslivet. Regelrådet vil samtidig understreke at reglene må utformes slik at kostnadene ved å følge dem blir minst mulig. Det er også avgjørende at det offentlige koordinerer sine tiltak, herunder innhenting og forvaltning av informasjon.

Regelrådet mener at det er svakheter i utredningen av alternative tiltak og at virkningene for næringslivet ikke er utredet i høringsnotatet. Regelrådet kan videre ikke se at hensynet til små virksomheter er særskilt vurdert, utover vurderingen av personvernkonsekvenser for enkeltpersonforetak. På denne bakgrunn er det ikke mulig for Regelrådet å vurdere om målene oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.