31.05.2018

Mattilsynet har sendt ut to høringer med forslag til endringer i forskrift 26. februar 2010 nr. 247 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler. Den ene høringen gjelder forslag om å forenkle de utfyllende nasjonale forskriftsbestemmelsene om tilsetning av vitaminer og mineraler i vanlige næringsmidler. Den andre høringen gjelder innføring av ytterligere utfyllende nasjonale bestemmelser om tilsetning av visse «andre stoffer» til næringsmidler. Regelrådet vil behandle begge høringene samlet i denne uttalelsen.

Regelrådet mener at utredningene har svakheter, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1.

Etter Regelrådets vurdering er forslaget til regulering av tilsetning av «andre stoffer» grundig utredet, men beslutningsgrunnlaget har enkelte svakheter når det gjelder beskrivelse av virkningene for næringslivet. Forslaget om å forenkle regelverket om tilsetning av vitaminer og mineraler har svakheter blant annet fordi det ikke er diskutert alternative tiltak.

Regelrådet vil gi honnør for fokuset på forenkling og effektivisering. For å unngå at næringslivet påføres unødvendige byrder vil Regelrådet oppfordre til at det vurderes nøye om det er nødvendig å pålegge berørte virksomheter slik innrapportering som foreslås i forskriften § 5 og § 11.