13.06.2018

Regjeringen oppnevnte et havne- og farvannsutvalg i kongelig resolusjon i 2016. Utvalgets mandat var å foreta en fullstendig gjennomgang av havne- og farvannsloven med sikte på å bedre sikkerheten til sjøs, og å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport.

Utvalget foreslår en ny havne- og farvannslov i den forelagte NOUen. Forslaget innebærer en omstrukturering og forenkling i forhold til gjeldende lov, i tillegg til materielle endringer på flere områder.

Regelrådet vurderer at forslagene ikke er tilstrekkelig utredet, jf. kravene i utredningsinstruksens punkt 2-1 og 2-2.

NOU 2018:4 har omfattende og grundige diskusjoner og begrunnelser for utvalgets ulike forslag. Regelrådet finner likevel at utredningen har mangler når det gjelder å belyse de konkrete konsekvenser forslagene vil ha for næringsaktører knyttet til havner. Videre mener Regelrådet at utvalget systematisk burde ha identifisert og beskrevet alternative tiltak.

Regelrådet mener at NOUen alene ikke gir et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag knyttet til de av forslagene som kan ha størst virkninger for næringslivet, herunder forslag om endring i reglene for kommunale havners kapitalforvaltning. Regelrådet anbefaler Samferdselsdepartementet om å styrke utredningen av virkninger for næringslivet før lovforslaget legges frem for Stortinget. Blant annet bør virkninger av endringer i havne- og farvannsloven og virkninger av andre tiltak som påvirker havnestruktur og sjøtransportens konkurransekraft sees i sammenheng.