06.07.2018

Miljødirektoratet har på vegne av Klima- og miljødepartementet sendt ut forslag til endringer i produktforskriften. Forslaget innebærer å innføre et omsetningskrav på en prosent biodrivstoff i luftfarten fra 1.1.2019.

Regelrådet mener at utredningens omfang og grundighet er tilfredsstillende i henhold til utredningsinstruksens punkt 2-2, men viser til noen forbedringspunkter.

Forslaget og berørte næringer er godt beskrevet. Nytte- og kostnadseffekter er tallfestet. Det er skissert to alternative utforminger av forslaget. Juridisk handlingsrom er vurdert. Administrative kostnader kunne vært forsøkt tallfestet. Det kunne vært drøftet hvordan myndighetene skal håndtere en situasjon der det ikke er mulig å få tak i tilstrekkelig mengde av riktig biodrivstoff.