22.08.2018

Finansdepartementet har sendt på høring Revisor- og regnskapsførerlovutvalgets delutredning 2, NOU 2018: 9 Regnskapsførerloven – Forslag til ny lov om regnskapsførere.

Forslaget til ny lov viderefører i hovedsak innhold og omfang på reguleringen fra den gjeldende regnskapsførerloven og regnskapsførerforskriften. I samsvar med mandatet har utvalget gjennomgått regnskapsførerlovgivningen for å vurdere behov for endringer i lys av utviklingen siden regnskapsførerloven av 1993.

Regelrådet vil gi ros for en grundig og oversiktlig utredning av forslaget til ny regnskapsførerlov.

Formålet med loven kommer godt frem, og virkningene av de konkrete forslagene er godt beskrevet. Flere av forslagene kunne vært forsøkt tallfestet, men Regelrådet finner at dette ikke har avgjørende betydning for beslutningsgrunnlaget. Forslagene er gjennomgående godt begrunnet. Regelrådet finner det positivt at det uttrykkelig er tatt hensyn til den digitale utviklingen regnskapsførerbransjen har vært igjennom og fortsatt står i, og at det foreslås konkrete forenklinger for næringslivet. Hensynet til små og mellomstore virksomheter er gjennomgående vurdert og godt ivaretatt i utredningen.