30.08.2018

Denne høringen avslutter prosessen med å innlemme EUs kapitalkravsregelverk (CRD IV/CRR) i norsk lov. Det meste av regelverket er allerede tatt inn i norsk lov, og dette forslaget inneholder de siste justeringene som må gjøres i norsk lov i forbindelse med at regelverket innlemmes i EØS-avtalen. Finanstilsynet gir en god beskrivelse av regelverket og de siste endringene som gjøres.

Det må anses som positivt at regelverket i stor grad gir like vilkår for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak i hele EU/EØS-området. Det sikrer like konkurransevilkår innenfor EU/EØS.

Arbeidet med kapitalkravsregelverket har foregått i flere omganger, med flere høringer, helt siden 2011. Regelrådet var ikke opprettet da de første, og mest sentrale, høringene ble gjennomført. Regelrådet registrerer at Finanstilsynet og Finansdepartementet gjennom denne prosessen i utstrakt grad har benyttet nasjonalt handlingsrom til å gi strengere regler enn det EUs kapitalregelverk krever, og at enkelte tiltak er innført raskere enn det Norge er forpliktet til og raskere enn i EU.

I forbindelsen med innføringen av kapitalregelverket i norsk rett savner Regelrådet følgende:

  • En drøfting av avveiningen mellom redusert nedsiderisiko og økt soliditet i banksektoren på den ene siden, og en mulig reduksjon i verdiskapingen i norsk økonomi på den andre siden.
  • Utredning av alternative forslag til reguleringer der det er gjort nasjonale tilpasninger.
  • At nasjonale valg ses i sammenheng og vurderes opp imot hverandre. I tillegg kunne tilsynet og departementet med fordel sett dette i sammenheng med tilstøtende regelverk.