13.09.2018

Arbeidstilsynet har sendt på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene er i hovedsak begrunnet med behov for en tydeliggjøring og presisering av gjeldende krav på en rekke områder.

Endringene som foreslås gjelder bestemmelser i arbeidsplassforskriften, forskrift om utførelse av arbeid, forskrift om tiltaks- og grenseverdier og forskrift om administrative ordninger.

Regelrådet vurderer at forslagene er ikke tilstrekkelig utredet, jf. utredningsinstruksen punkt 2-1.

I Regelrådets vurdering er forslaget uryddig presentert. Høringsnotatet ville blitt forbedret med et tydeligere skille mellom forslagene som er redaksjonelle, og forslagene som har materielle virkninger.

Regelrådet vurderer videre at Arbeidstilsynet ikke konsistent har fulgt Utredningsinstruksen i presentasjonen av forslagene. Dette gjelder spesielt utredningen av alternative tiltak (nullalternativet), identifisering av hvilke bedrifter som er berørt, og forutsetninger for vellykket gjennomføring. I lys av dette er det vanskelig å gjøre opp en mening om forholdet mellom kostnaden og nytten ved forslagene.

I gjennomgangen av høringsnotatet, har Regelrådet prioritert å nærmere vurdere tre av forslagene:

  • Forslag om å endre arbeidsplassforskriften §1-2 annet ledd for å tilføye bestemmelsen § 6-5 om Sikring mot fall
  • Forslag om endring i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 12 Kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr og anlegg
  • Forslag til endringer i forskrift om utførelse av arbeid § 1-4 og 17-2 til 17-4