01.10.2018

Verdipapirlovutvalget foreslår i NOU 2018: 10 regler som gjennomfører det forventede EØS-regelverket tilknyttet prospektforordningen, samt regler som gjelder nasjonale prospekter og tilsyns- og sanksjonsbestemmelser knyttet til prospektregelverket i verdipapirhandelloven.

Regelrådet har vurdert at forslaget er tilstrekkelig utredet.

Regelrådet vurderer likevel at utredningen ville vært styrket hvis det hadde vært redegjort nærmere for antall og typer av virksomheter som er berørt av tiltaket. En slik gjennomgang ville tydeliggjort forslagets betydning for næringslivet.

Regelrådet vil også bemerke at utvalgets vurderinger er i hovedsak knyttet til kostnader ved det eksisterende prospektregelverket. En diskusjon og vurdering av besparelsene ved innføring av forslagene i forhold til gjeldende rett, ville hjulpet ytterligere med å tydeliggjøre forslagets nytte.