02.10.2018

Arbeidstilsynet har sendt på høring forslag om endringer i byggherreforskriften. Arbeidstilsynet skriver at hovedhensikten med revideringen er å klargjøre forskriften ytterligere, for oppnå bedre sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i bygg- og anleggsbransjen.

Regelrådet har vurdert at utredningen har svakheter, jf. Utredningsinstruksen 2-1.

Regelrådet vurderer at Arbeidstilsynet har gjort en god jobb med å identifisere problemer og foreslå tiltak som skaper et enklere og mer forståelig regelverk. Utredningen gjør også godt rede for hva som er gjort for å oppfylle Utredningsinstruksens krav om tidlig involvering av berørte parter.

Regelrådet har likevel vurdert at utvidelsen av krav til rapportering og dokumentasjon vil gi økt arbeidsmengde for byggherre. Regelrådet mener at Arbeidstilsynet burde problematisert den utvidete plikten til rapportering- og dokumentasjon, og estimert mengden tid og administrative ressurser som er nødvendig for å oppfylle det nye regelverket. Dette ville tydeliggjort konsekvensene tiltakene vil ha ovenfor næringslivet.

Arbeidstilsynet oppgir at de nye pliktene foreslås blant annet for å redusere risikoen for arbeidsskader og ulykker, et problem som er betydelig i bygg- og anleggsbransjen. Regelrådet tar ikke stilling til om rapporteringskravene er egnet til å oppfylle formålet om lavere antall ulykker, men vil peke på at kostnadene ved rapportering og dokumentasjon av denne typen bør synliggjøres.

Endringer i byggherreforskriften vil berøre mange aktører i bygg- og anlegg. Regelrådet er opptatt av at reguleringer i næringer hvor det er innslag av useriøsitet, som i tilfelle av bygg- og anlegg, er godt utredet for å ikke skape unødvendig konkurranseulemper for seriøse virksomheter.