Yellow

Avsender: Justis- og beredskapsdepartementet

02.10.2018

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i tvisteloven – tvistelovevalueringen.

Tvisteloven trådte i kraft 1. januar 2008. Stortinget besluttet å be Regjeringen om å evaluere tvisteloven i løpet av tre år etter lovens ikrafttredelse. En rapport fra arbeidet ble ferdigstilt sommeren 2013. Forslagene i høringsnotatet har i hovedsak bakgrunn i innspill under evalueringen, evalueringsrapporten og senere innspill fra domstolene, advokater og andre sentrale aktører.

Regelrådet mener at forslaget til endringer i tvisteloven – tvistelovevalueringen, har svakheter, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1 og 2-2.

Regelrådet finner det positivt at departementet har gjennomført en grundig evaluering av tvisteloven, med henblikk på om samfunnsmålene og måltallene for tvisteloven er oppfylt. Etter Regelrådets vurdering burde departementet imidlertid også i større grad utredet virkningene for partene og advokatene som følge av forslagene til endringer.

Departementet har gjort en god utredning av alternative terskler og formuleringer, men har ikke utredet virkningene for små virksomheter eller vurdert digitaliseringspotensialet. Regelrådet registrerer at forslagene i det vesentligste er forenklinger for domstolene, noe som i flere tilfeller også vil komme næringslivet til gode gjennom raskere domsavsigelser og lavere sakskostnader.