Red

Avsender: Barne- og likestillingsdepartementet

02.10.2018

Barne- og likstillingsdepartementet sendte 4. juli 2018 på høring forslag til styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet. Høringsnotatet er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 1119 (2016-2017) der «Stortinget ber regjeringen bevare aktivitets- og redegjørelsesplikten, samt styrke den ved å følge opp Skjeie-utvalgets anbefalinger til endringer, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en sak om dette». Som følge av dette foreslår departementet å styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten gjennom likestillingsarbeid som en del av virksomhetens samfunnsansvar.

Regelrådet mener forslaget ikke er tilstrekkelig utredet, blant annet fordi kostnadsvirkningene for næringslivet ikke er tilstrekkelig beskrevet. I tillegg er det ikke vurdert mindre byrdefulle varianter av forslagene om styrking av næringslivets plikter. Regelrådet vil gi honnør for at det foreslås tiltak som vil gjelde ulikt avhengig av virksomhetenes størrelse, men stiller spørsmål ved om man ikke kunne gått lenger i å lette byrdene, særlig for de mindre foretakene.

Regelrådet vil også stille spørsmål ved om deler av forenklingstiltaket knyttet til årsberetninger for små foretak, reverseres med dette forslaget i og med at det nå innføres nye rapporteringskrav for foretak som har blitt unntatt kravet om årsmelding. Regelrådet mener departementet må gjøre bedre rede for at de foreslåtte tiltakene vil lede til at målet oppnås.

Regelrådet mener på denne bakgrunn at det ikke er godtgjort i høringsnotatet at målene oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.