11.10.2018

Forsvarsdepartementet sendte 2. juli på høring forskrifter til ny sikkerhetslov.

Forsvarsdepartementet har gjennomført en grundig prosess i forbindelse med ny sikkerhetslov med forskrifter. Regelrådet stiller seg positive til at forskriftene organiseres på en måte som skal gjøre det enkelt for de som omfattes å finne fram til oppgaver og krav. Departementet har også gitt eksempler på nyttevirkninger og har forsøkt å tallfeste mulige kostnadsvirkninger.

Etter Regelrådets vurdering er det en betydelig svakhet ved utredningen at det ikke er kjent hvilke virksomheter som omfattes av utvidelsen av sikkerhetslovens virkeområde. Disse virksomhetene, og allerede identifiserte virksomheter, vil som følge av loven og forskriftene bli pålagt en rekke nye sikkerhetskrav. Det er mye positivt ved å gi et dynamisk og fleksibelt regelverk. Utfordringen er imidlertid at det er krevende for de som blir berørt å vite hva endringen innebærer. Dette krever informasjonstiltak fra myndighetene. Slik forslagene er beskrevet i høringsnotatet er det etter Regelrådets vurdering nærmest umulig å si noe om hvilke virksomheter som vil omfattes av loven og forskriftene, og hvor store de eventuelle kostnadene vil bli for disse.