15.11.2018

Veksten i husholdningenes opptak av forbrukslån har en tid vært svært høy, og gitt grunn til uro. Formålet med forskriftene er greit begrunnet, men de inneholder bestemmelser som vil gripe kraftig inn i driften til en del nye aktører i dette markedet. Det gjelder de foretakene som baserer sin drift på en forretningsmodell med svært rask saksbehandling av lånesøknader. Så sterke virkemidler reiser, etter Regelrådets oppfatning, krav om mer grundig utredning enn det som her ligger til grunn.

Regelrådet vil berømme departementet og Finanstilsynet for at det er gjennomført en undersøkelse av de faktiske forholdene i dette markedet, men beskrivelsen av de uheldige sidene ved dette markedet er forholdsvis knapp. Beskrivelsen av virkningene av de foreslåtte tiltakene er også veldig kortfattet og flere forhold som kan svekke tiltakenes effektivitet er ikke drøftet nærmere. Det gjelder praksisen med salg av hele porteføljer av lån som er misligholdt til inkassoselskaper som bruker dette til å skaffe seg større markedsandeler, og hvilken rolle låneagentene spiller. Høringsnotatet drøfter ikke hva som kunne vært oppnådd med alternative tiltak som for eksempel opplysningskampanjer, regulering av rente som kan kreves mv.