Red

Avsender: Barne- og likestillingsdepartementet

20.11.2018

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i pakkereiseloven.

Pakkereiseloven trådte i kraft 1. juli 2018. Forslagene i høringsnotatet følger opp to anmodningsvedtak fra Stortinget om å innføre en angrerett på pakkereiser som er kjøpt utenom faste forretningslokaler, og å videreføre reisegaranti for transportdelen av en pakkereise i den nye pakkereiseloven.

Regelrådet registrerer at forslagene fremmes for å følge opp to anmodningsvedtak fra Stortinget. På generelt grunnlag er Regelrådet av den oppfatning at Stortinget også i slike saker ønsker å få all relevant informasjon på bordet før de tar en avgjørelse. Regelrådet vil derfor oppfordre til at utredningsarbeidet er tilsvarende som i andre saker når det gjelder grunnlaget for forslaget, informasjon om det berørte næringslivet og konsekvensene av de foreslåtte lovendringene.

Regelrådet viser til at utredningen av forslaget til endringer i pakkereiseloven har svakheter. Departementet har etter Regelrådets vurdering forholdt seg til anmodningsvedtakene i detalj og dermed ikke oppfylt kravene i utredningsinstruksen. Det er svakheter i utredningen av virkninger for næringslivet, og det mangler en beskrivelse av aktørene i markedet og hvilke plattformer som benyttes for salg av pakkereiser. Disse manglene gjør at det er uklart hva som egentlig er problemet, hvor stort det er og hvordan det best kan løses. Dette medfører også at grunnlaget for å vurdere alternativer ikke er til stede. På denne bakgrunn mener Regelrådet at det er tvilsomt om målene kan nås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.