21.11.2018

Samferdselsdepartementet foreslår en omfattende deregulering av drosjemarkedet. Dagens situasjon og målene med forslaget er godt beskrevet. Dagens drosjenæring og dagens regelverk er grundig gjort rede for. Videre er forslagene til endringer godt beskrevet.

Regelrådet mener at forslagene om å oppheve behovsprøving, driveplikt og krav om hovederverv, er så omfattende at de kan føre til en drastisk og vidstrakt omlegging av drosjemarkedet. Virkningene av en slik deregulering er etter Regelrådets vurdering mangelfullt utredet sett i forhold til hvor omfattende forslaget er. Regelrådet mener at virkningene for næringslivet, både den eksisterende drosjenæring, nye aktører til drosjebransjen og annet næringsliv som bruker drosjetjenester, er for lite drøftet. Dette er en svakhet ved utredningen. Regelrådet mener internasjonale erfaringer med deregulering av drosjemarkedet burde vært belyst i høringsnotatet. Videre kunne departementet ha drøftet om en mer gradvis og erfaringsbasert omlegging av drosjereguleringen hadde vært hensiktsmessig. Departementet har heller ikke sett på alternative tiltak som kan iverksettes for å sikre at drosjereguleringen ikke er i strid med EØS-avtalens regler om fri etableringsrett.

For de øvrige forslagene er utredningen av virkninger bedre i samsvar med tiltakenes omfang. Regelrådet mener allikevel at flere av virkningene kunne vært forsøkt tallfestet.