17.12.2018

Endringene som foreslås har etter Regelrådets vurdering på det nåværende tidspunkt et begrenset omfang, men utgjør en viktig klargjøring av regelverket for lånebasert folkefinansiering. Selv om lånebasert folkefinansiering er en liten del av det samlede lånemarkedet for næringslivet, kan denne finansieringsmuligheten være viktig særlig for nystartede bedrifter og små bedrifter.

Problembeskrivelsen har noen svakheter, men målet med forslaget er godt beskrevet. Det foreslås en ny unntaksbestemmelse, og det gjøres rede for hvilke rammer som bør gjelde for denne. Etter Regelrådets vurdering er det en svakhet ved høringen at departementet ikke drøfter valget av beløpsgrense, og at det ikke er utredet alternative beløpsgrenser. Regelrådet mener at dette svekker beslutningsgrunnlaget.

Departementet redegjør for hvem som berøres av forslaget, både direkte og indirekte. Omfanget av folkefinansiering i Norge i dag er det imidlertid i liten grad gjort rede for. En beskrivelse av markedet for folkefinansiering kunne etter Regelrådets vurdering styrket utredningen. Departementet gir en overordnet beskrivelse av virkningene av forslaget, både for långivere og for næringslivet, men virkningene er ikke forsøkt tallfestet.

Regelrådet mener at enkelte forbedringer i utredningen kunne styrket beslutningsgrunnlaget. Regelrådet mener på bakgrunn av dette at utredningen har enkelte svakheter.