Yellow

Avsender: Olje- og energidepartementet

19.12.2018

Regelrådet vurderer at utredningen av forslaget har svakheter.

Departementet samler i høringsnotatet opp ulike forskriftsendringer om måling av energibruk og merking av bygningers energistatus. Det henvises svært kortfattet til EU-regelverket og begrunnelsen som er gitt der for de ulike tiltakene. Høringsnotatet inneholder bare en helt overordnet beskrivelse av formålet med tiltakene, og gir også få holdepunkter for å vurdere hva det norske handlingsrommet er i disse direktivene.

Regelrådet vil peke på at utredningen ville blitt klart styrket av en nærmere forklaring fra departementet om hvordan tiltakene tenkes å virke. Gitt de nokså vage overordnedes målsettingene er det på denne bakgrunn vanskelig å vurdere hvor relevante tiltakene er, og hvordan myndighetene tenker å følge opp denne type pålegg. Forutsetningene for god en gjennomføring er både at myndigheten kan følge opp reglene uten at det må lages et komplisert og relativt sett kostbart kontroll- og tilsynsregime, og at tiltakene faktisk har en effekt på holdninger og adferd i befolkning og næringsliv. Høringsnotatet går ikke dypere inn i denne problemstillingen og drøfter heller ikke hva som kunne vært oppnådd ved alternative tiltak, der direktivene åpner for dette.
Regelrådet finner det positivt at departementet har gjort flere beregninger av enhetskostnadene for ulike deler av regelverket. Det er også kort redegjort for antall bedrifter som kan bli omfattet. Utredningen kommer imidlertid ikke helt i mål med å anslå de samlede kostnadene ved forslagene.

Det følger av høringsnotatet at noen av bestemmelsen ikke følges i særlig grad i dag, men departementet utreder ikke hva som kan være årsaken til dette, for eksempel at det kan skyldes en type irritasjon og manglende forståelse for begrunnelsen for denne type bestemmelser.