Yellow

Avsender: Landbruks- og matdepartementet

21.12.2018

Pelsdyrnæringen er en liten næring i Norge, med om lag 180 farmer i 2018. Det er imidlertid sjeldent man ser en styrt avvikling av en hel næring. Forslaget medfører således store konsekvenser for næringen. Departementet har belyst de lovmessige problemstillingene og det er utført en samfunnsøkonomisk analyse av virkningene. Regelrådet mener likevel at utredningen har svakheter på enkelte områder. Regelrådet stiller spørsmål ved om forutsetningene som er lagt til grunn for den samfunnsøkonomiske analysen, og analysen av tapet for næringen, er relevante og realistiske i dagens situasjon. Dette gjelder særlig forutsetningene om alternative sysselsettings- og inntektsmuligheter for de som i dag er sysselsatt i pelsdyrnæringen. Utredningen av konsekvenser for dagens pelsdyroppdrettere har svakheter, og fordelingsvirkningene burde vært utredet ytterligere. En utredning av alternative utforminger av kompensasjonsordningen ville styrket beslutningsgrunnlaget.