Green

Avsender: Justis- og beredskapsdepartementet

25.01.2019

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til ny lov om vern av forretningshemmeligheter.

Hovedformålet med forslaget er å gjennomføre direktiv (EU) 2016/943 om beskyttelse av fortrolig knowhow og fortrolige forretningsopplysninger (forretningshemmeligheter) mot ulovlig erverv, bruk og videreformidling (forretningshemmelighetsdirektivet) i norsk rett.

Forslaget innebærer en styrking av vernet for forretningshemmeligheter, og skal gjøre det enklere for innehaveren av hemmeligheten å håndheve sine rettigheter.

Regelrådet mener at utredningen av ny lov om vern av forretningshemmeligheter er tilstrekkelig utredet, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1 og 2-2.

Regelrådet vil gi departementet ros for en grundig gjennomgang av direktivets forpliktelser og beskrivelser av hvordan direktivet er implementert i Sverige og Danmark. Gjennomgangen av svensk og dansk implementering styrker departementets forslag, både med hensyn til struktur, begrepsbruk og bruk av nasjonalt handlingsrom i direktivet.

Etter Regelrådets vurdering har forslaget gjennomgående positive virkninger for næringslivet. Regelrådet har forståelse for at det er vanskelig å tallfeste nyttevirkningene av forslaget. Dette illustreres blant annet ved at hverken Kommisjonens «Impact Asessment», svensk eller dansk utredning har tallfestet virkningene av forslaget for næringslivet. Regelrådet finner det videre positivt at reglenes betydning for små virksomheter og oppstartsvirksomheter er vurdert, og at departementet har lagt vekt på å gi loven lett forståelig språk.