Red

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

01.02.2019

Nærings- og fiskeridepartementets forslag til endring av fastprisordningen for bøker har begrenset omfang, men innebærer likevel en omlegging av langvarig, innarbeidet praksis for bransjen.

Etter Regelrådets vurdering er det gjennomført en minimumsanalyse, noe som virker rimelig. Utredningen har imidlertid flere svakheter i besvarelsen av de seks minimumspørsmålene i utredningsinstruksen.Regelrådet mener departementet ikke har utredet tilstrekkelig når det gjelder problembeskrivelse, alternative tiltak, forventede virkninger, hvilket alternativ som anbefales og hvorfor, og forutsetninger for vellykket gjennomføring.

Formålet med endringsforslagene som nå sendes på høring er å styrke konkurransen i bokmarkedet, samtidig som det fortsatt legges til rette for bredde, mangfold, kvalitet og tilgjengelighet for norsk litteratur. Formålet synes tilstrekkelig klart formulert, men det er ikke sagt noe om hvorfor en har valgt dette tiltaket for å oppnå målene som er satt. Sentrale forutsetninger for å lykkes med tiltaket, eller hvordan måloppnåelsen skal måles, er heller ikke utredet i tilstrekkelig grad. Regelrådet er usikker på om forslaget vil oppnå den ønskede styrkingen av konkurransen i bokmarkedet. Videre er det svakheter i utredningen av virkninger for næringslivet og det mangler en beskrivelse av aktørene i bransjen. På denne bakgrunn mener Regelrådet at det er usikkert om målene kan nås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

Regelrådet er positive til at departementet legger opp til en tett oppfølgning av den teknologiske utviklingen i markedet og at fastprisordningen må vurderes opp mot dette.