04.02.2019

Regelrådet vurderer at utredningen har svakheter.

Vegvesenet foreslår å opprette et register over veitransportforetaks disponible kjøretøy. Bakgrunnen for forslaget er at det etableres et nasjonalt risikoklassifiseringssystem for veitransportforetak.

Regelrådet oppfatter at tiltaket vil ha positive konsekvenser for seriøse virksomheter ved at de vil oppleve færre tilsyn, og at rapporteringsbyrden vil være begrenset. Regelrådet mener likevel at Vegvesenet burde tydeliggjøre både nytten og kostnaden av forslaget.

Direktoratet burde tallfeste hvor mange virksomheter som blir berørt av forslaget, og estimere tidsbruken knyttet til å møte opplysningsplikten på løpende basis.

Som eksempel på hvordan man kan estimere tidsbruk for administrative kostnader knyttet til statlige tiltak henviser vi til veileder om Utredning av konsekvenser for næringslivet, kapittel 4, side 29.