Green

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

04.03.2019

Regelrådet vil gi ros til departementet for en grundig utredning. Konkurransesituasjonen for norsk næringsliv er etter Regelrådets vurdering gjennomgående godt utredet og hensyntatt. Alternative løsninger er tilstrekkelig utredet og virkningene for næringslivet er kvalitativt godt beskrevet. Regelrådet mener imidlertid at flere av virkningene kunne vært tallfestet relativt enkelt. Likevel mener Regelrådet at dette ikke svekker beslutningsgrunnlaget i nevneverdig grad i denne saken.

Når det gjelder gjennomføringen av direktivet kunne utredningen gitt nærmere informasjon om de berørte selskapene og markedet for institusjonelle investorer og kapitalforvaltere i Norge.

Når det gjelder forslagene til endringer i aksjeloven mener Regelrådet at hensynet til små og mellomstore virksomheter kunne vært drøftet større grad i høringsnotatet. Disse reglene er juridisk krevende å oppfylle særlig for små virksomheter.

Klart språk og forståelige regler er viktige forutsetninger for en vellykket gjennomføring. På denne bakgrunn vil Regelrådet anmode departementet om å vurdere om det kan være hensiktsmessig å utarbeide veiledningsmateriale for oppfyllelse av aksjeloven og allmennaksjeloven § 3-8 og § 8-10.