Green

Avsender: Justis- og beredskapsdepartementet

22.03.2019

Regelrådet gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett. Regelrådet uttaler seg ikke til NOU 2018:14 som ble sendt på høring samtidig, da utredningen ikke inneholder regelverksforslag og dermed faller derfor utenfor Regelrådets mandat.

Regelrådet mener at forslaget er tilstrekkelig utredet, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1 og 2-2.

Regelrådet vil gi Justis- og beredskapsdepartementet ros for en grundig utredning. Virkningene for næringslivet er kvalitativt godt beskrevet og begrunnet. Virkningene er ikke tallfestet, men departementet har gjengitt aktuelle tall fra EU-kommisjonens konsekvensutredning, noe som gir et godt bilde på kostnadenes størrelsesorden og bidrar til et godt beslutningsgrunnlag.

Etter Regelrådets vurdering er utredningen godt strukturert og gir berørte virksomheter et godt grunnlag for å forstå forslagene og vurdere virkningene. Regelrådet registrerer også at flere sektorer helt eller delvis allerede oppfyller direktivets krav, og at personopplysningsloven på enkelte områder også dekker kravene i NIS-direktivet.

Forutsatt at små og mellomstore virksomheter ikke omfattes av reglene mener Regelrådet at det er grunn til å tro at målene kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

Regelrådet ga i januar 2018 ga bistand til Justis- og beredskapsdepartementet med å granske konsekvensutredningen som fulgte med forslaget til NIS-direktiv.