04.04.2019

Mattilsynet og Fiskeridirektoratet har på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet sendt forslag til endring av forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen på høring. Regelrådet har kommet fram til at utredningen har svakheter på enkelte punkter, jf. utredningsinstruksen punkt 2-1 og 2-2.

Virkningene for næringslivet er godt beskrevet og det er gitt noen anslag på kostnadene forslagene kan medføre. Regelrådet vil gi ros for god bruk av eksempler når det gjelder kostnader ved sykdomssmitte og rømming i akvakulturanlegg, samt hvordan virksomhetene kan oppfylle kravene til skriftlig dokumentasjon.

Regelrådet savner en god beskrivelse av de berørte virksomhetene i akvakulturnæringen og tjenesteleverandørene. Beslutningsgrunnlaget bør ha en beskrivelse av bransjen som inneholder tallfesting av antall foretak og fordelingen mellom store og små virksomheter. Vi kan ikke se at eventuelle konkurransevirkninger er vurdert. Sentrale forutsetninger for å lykkes med tiltaket er eller ikke utredet i tilstrekkelig grad.

Regelrådet finner det positivt at man bruker erfaringer fra revisjoner og forvaltning av gjeldende forskrift, og foreslår presiseringer av gjeldende bestemmelser for at det skal bli lettere å forstå hvordan kravene skal etterleves.