26.04.2019

Samferdselsdepartementet har sendt forslag til to endringer i luftfartsavgiftene på høring. Endringene som foreslås vil redusere kostnaden for å bruke norske lufthavner noe, samtidig som det blir noe dyrere å fly i det norske luftrommet. Endringene gjør at flygninger fra norske lufthavner som utføres med lettere flytyper får en relativt stor avgiftsreduksjon. Endringene gjør det videre noe rimeligere for flyselskapene å bruke de mange mindre flyplassene i Norge.

Regelrådet skal ta stilling til om det er gjennomført konsekvensvurderinger etter de krav som utredningsinstruksen stiller, og om virkningene for næringslivet er tilstrekkelig kartlagt. Regelrådet mener at utredningen har svakheter på enkelte punkter, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1.

Problemene, og hva man vil oppnå, er gjort rede for. Departementet har vurdert noen alternative virkemidler og alternative utforminger av tiltakene. Departementet har identifisert direkte berørt næringsliv og tallfestet virkningene for disse. Regelrådet mener imidlertid at drøftingen av konkurransevirkninger har svakheter. Etter det Regelrådet ser har ikke departementet drøftet virkninger for annet næringsliv som brukere av luftfartstjenester. På denne bakgrunn mener Regelrådet at det er noen svakheter i begrunnelsen for valgte tiltak. Vi kan heller ikke se at forutsetninger for en vellykket gjennomføring er adressert.