Yellow

Avsender: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

29.04.2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring en rapport fra et ekspertutvalg om bedre regulering av større utbyggingsprosjekter. Forslagene utvider mulighetsrommet for utbyggere og sluttbrukere med hensyn til organisering av eierseksjonssameier.

Problembeskrivelsen og målet med forslaget er godt beskrevet og det er utredet flere alternative løsningsforslag. Aktører fra bransjen har vært involvert i arbeidet, noe Regelrådet mener er positivt. De juridiske sidene ved forslagene er grundig utredet.

Rapporten kunne med fordel ha beskrevet den berørte næringen bedre, og forsøkt å tallfeste omfanget av problemet. Drøftingen av virkninger for de berørte er noe kortfattet. Regelrådet savner en grundigere utredning, og mulig tallfesting, av kostnadene ved dagens modell, samt nyttevirkningen av forslagene som foreslås. Videre kunne det vært utredet bedre om gevinstene med modellen med «utbyggingsseksjon» er store nok til at aktørene vil endre allerede etablert praksis.

Regelrådet mener på bakgrunn av dette at utredningen av bedre regulering av større utbyggingsprosjekter har svakheter, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1 og 2-2.